BitsUpdate | November 2020

Ny rapport i Hypergene för benchmark av verkstädernas nyckeltal

Bits Data har tagit fram en lösning för benchmark baserad på det data som finns i Hypergene. Vi har valt att börja i liten skala för att stämma av konceptet. Den nya benchmarkrapporten finns publicerad under menyn Verkstad.

Hypergene innehåller ett flertal olika nyckeltal för uppföljning av verkstädernas prestationer, baserat på data från AutoMaster. De egna verkstäderna kan dagligen följa upp förändringar och analysera orsakerna. Nyckeltalen är av betydelse för lönsamhetsutvecklingen.

För att möjliggöra benchmark mot verkstäder inom ÅF-kåren har Bits Data utvecklat en lösning där data samlas in från personbilsbolagens allmänna verkstäder, märkesverkstäder och skadeverkstäder. I Hypergene görs beräkningar av jämförelsetal mellan verkstäderna varje månad, och trenden för den egna verkstaden kan ses i förhållande till övriga verkstäders median, övre och undre kvartil.

Denna rapport är ett första steg i utvecklingen av benchmarkmöjligheter där vi har valt att fokusera på fyra olika nyckeltal på verkstadssidan, enligt Servicemarknadsrådets och VGS rekommendationer.

Pia Larsson