BitsUpdate | April 2021

Lägesuppdatering gällande AutoMasters prestandaproblem

Under senare delen av 2020 mottog Bits Data ett ökat antal ärenden om prestandan i AutoMaster och då framför allt rörande servicemarknadsdelarna.

Vi har under en period bl.a. tittat på databaslåsningar och komplexa frågor där vår övervakning visat att det funnits risk för problem. Vi har även tittat på de VW-integrationer som varit inblandade i de intermittent långa svarstider som personbilssidan rapporterat.

Här följer en kort uppföljning kring det som skett sedan förra numret av BitsUpdate.

1. AM databaslåsningar
Nu ligger databaslåsningar i AutoMaster på en förväntad nivå. Drift övervakar om antal databaslåsningar ökar och identifierar system som orsakar dem.

2. Tunga databasfrågor
De tyngsta rapporterna är nu effektiviserade och har en avsevärd kortare exekveringstid. Arbete med att ytterligare effektivisera rapporter pågår.

3. Generella prestandaåtgärder
Bits Data fortsätter att undersöka möjligheten att etablera ett nytt verktyg som gör att vi snabbare kommer att kunna reagera på olika problem när de uppstår i miljön. Testerna av aktuellt verktyg är förlängda då det finns ytterligare funktionalitet som behöver testas och utvärderas.

4. Prestandamätningar New Test APM
De syntetiska mätningarna av AutoMaster fortsätter att rulla på och samla in data om hur lång tid olika arbetsoperationer i AutoMasters tar. Fokus ligger på olika steg i arbetsorderprogrammet. Se även separat artikel om New Test.

5. Hårdvarudimensionering
Servrar i Automastermiljön har tilldelats mer prestanda av olika slag som ev medfört en positiv effekt på prestandan, utvärdering pågår.

6. VW-Integrationer
Arbetet fortgår! Information och underlag för felsökning har även skickats som ett priocase till Keyloop.