Integritetspolicy

Integritetspolicy webbsida och extern kommunikation

Version 2022.12.1

Här beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter när du kontaktar oss, exempelvis när du söker arbete hos oss eller interagerar med oss via webbsidan eller andra kommunikationskanaler samt information om dina rättigheter.

 

Typer av personuppgifter vi kan komma att behandla

Kategorier av personuppgifter inkluderar kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer), identitetsuppgifter (personnummer) och jobbrelatad information (CV, ansökningsbrev, referensuppgifter).

 

Behandling av dina personuppgifter

Vi utför behandling medelst personuppgifter endast vid behov och ofta för att bistå dig i ärende involverande oss.

 

Några kategorier av användning följer nedan.

 

Tillhandahålla tjänster

Dina personuppgifter används för uppfyllnad av avtal och för att kunna leverera tjänster. Detta kan röra sig om identitets-, kontakt- samt ekonomiska uppgifter, inkluderande för faktureringsändamål.

 

Marknadsföringsaktiviteter

För marknadsföringsändamål kan personuppgifter i form av kontaktuppgifter till befintligs kunder användas.

 

Vid ansökan om anställning

Vid ansökan till utlyst tjänst eller s.k. spontanansökan kommer vi att behandla dina personuppgifter, som i detta fall är både identitets- och kontaktuppgifter.

 

Rörande bokföring

Behandling av personuppgifter kan ske för att uppfylla skyldigheter stipulerade i annan lagstiftning, som Bokföringslagen.

 

Den rättsliga grunden för behandlingar av personuppgifterna

Vid tillhandahållandet av tjänst är rättslig grund: Avtal med den registrerade.

Vid behandling relaterad till bokföring är rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Vid behandlingar relaterade till anställning eller marknadsföring är rättsliga grunden: den personuppgiftsansvariges berättigade intresse i en Intresseavvägning.

 

Om kontaktuppgifter sparas för framtida ändamål (matcha framtida lediga jobb) sker detta med samtycke för en begränsad tid.

 

Tiden personuppgifter lagras

Under tiden en tjänst levereras sparas personuppgifterna för detta syfte och upp till 6 månader därefter.

Personuppgifterna raderas löpande när de inte längre behövs och därmed rättslig grund saknas.

 

Information om cookies

Cookies är textbaserade filer som webbsiter ber om att spara till din lokala dator när du surfar.

De gör spårning av användare möjlig över olika platser på webben, detta kan användas för att rikta annonser till användare eller för att möjliggöra funktionalitet, genom att känna igen användaren.

På vår webbsida används tillfälliga och varaktiga cookies, i syfte att förbättra funktionaliteten på sidorna.

Du kan ändra inställningarna för hanteringen av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktioner på webbsidan kan ändras eller försvinna.

Att dela personuppgifter

Dina personuppgifter delas inte med utomstående med mindre förutom då detta behövs för att uppnå själva syftet med behandlingen (leverantör som används, då i enlighet med Biträdesavtal) eller om myndigheter kräver detta enligt lag, vid förekomst av rättslig tvist etc.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter skyddas genom tekniska och och organisatoriska åtgärder. Dessa kan vara kryptering vid lagring och transport av data samt rutiner vid hantering såsom begränsning av åtkomst till dem endast för de vilka behöver dem för att utföra arbetsuppgifter.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rättigheter enligt GDRP, dessa kan sammanfattas enligt detta:

 

Rätt till information

Information om när personuppgifter används, vid eventuella incidenter.

Detta inkluderar ändamål, rättalig grund, lagringstid, vilka som kommer åt uppgifterna, eventuell överföring till tredje land

 

Rätt till tillgång

Rätten att vända sig till den personuppgiftsansvarige för att få information om förekomst av behandling. Rätt till utdrag av behandlingen.

 

Rätt till rättelse

Inbegriper rätten att få inkorrekta personuppgifter korrigerade.

 

Rätt till radering

Om det inte finns andra överordnade skäl (rättslig förpliktelse såsom Bokföringslagen) har den registrerade rätt till radering av personuppgifterna om ingen rättslig grund föreligger och särskilt om behandlingen baserades på Samtycke.

 

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan tillfälliga begränsningar i användningen krävas.

 

Rätt till invändningar

Under vissa omständigheter kan invändningar göras, särskilt under myndighetsutövning eller vid användning av Intresseavvägning.

 

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att få uppgifter exporterade i användbart format, under förutsättning att de är använda under samtycke eller för uppfyllnad av avtalsförplitelse.

 

 

GDPR-ansvarig för dessa behandlingar av personuppgifter

Bits Data är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingar nämnda i denna policy.

Vid frågor eller synpunkter kontakta oss på DSO@bitsdata.se